ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง email confirmation และรายละเอียดการเข้าประชุมทางอีเมลก่อนวันงาน 1 สัปดาห์