ลงทะเบียนสำหรับ

 ผู้ดำเนินการอภิปราย / วิทยากร / แพทย์ประจำบ้าน / 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิททยา

ลงทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อ

Meeting coordinator:  

K. Bird 061 645 5558 E-mail: wtejavanija@gmail.com