• เว็บไซต์นี้มีการเก็บมูลของผู้เข้าใช้งานระบบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ 
  • ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม virtual  booth (ชื่อและอีเมล) จะจัดส่งให้บริษัทที่เข้ามาร่วมออก virtual  booth 

username test@demo.com/password 11111